Meet Our Team

Aditya Sarao

Yashvi Manani

Yamini Gururani

Megha Kalchuri

Bhavya Gandhi

Bhavini Asthana

Jaspreet Kaur Gill

Jyoti Kharakwal

Jyotika Kapur

Nehal Lala

Nikita Raika

Srishti Dabas

Ritiksa Pal

Sunidhi Beniwal